O       N   A   S

       Stowarzyszenie Piotrowskich ze Strachociny powstało na zjeździe zorganizowanym w lipcu 2007 r., w 250 rocznicę śmierci naszego przodka Stefana (patrz: "Sprawozdanie z I Zjazdu Potomków Stefana Piotrowskiego ze Strachociny w Ziemi Sanockiej. Strachocina 2007. ")
       Stowarzyszenie jest tzw. "stowarzyszeniem zwykłym" (patrz: "Regulamin Stowarzyszenia").
       Zrzesza potomków Stefana Piotrowskiego i ich rodziny.

       Stefan, przodek wszystkich strachockich Piotrowskich żył w latach 1667 - 1757. Zmarł 28 października. Pochowano go w krypcie nieistniejącego już dziś, wtedy świeżo wybudowanego strachockiego kościoła, tam gdzie chowano mniej zamożnych okolicznych posesjonatów i członków rodzin (żony i dzieci) miejscowych "karmazynów". Był synem lub wnukiem nieznanego nam z imienia przybysza, który w królewskiej wsi Strachocinie nabył (lub otrzymał od sejmu za wojenne zasługi) dwa łany ziemi (ok. 50 ha). Najprawdopodobniej był on uchodźcą z Ukrainy, z czasów Powstania Chmielnickiego.
       Przechowana w Strachocinie tradycja tatarskiego pochodzenia strachockich Piotrowskich, a zwłaszcza tradycja dotycząca wizerunku herbu oddziedziczonego przez nich po przodkach Stefana każe uznawać go za potomka tatarskiego kniazia (mirzy) Iwaszki, wnuka uczestnika bitwy pod Grunwaldem Najman Bega (patrz: "Czy strachoccy Piotrowscy są potomkami kniazia Iwaszki, wnuka Najman Bega?"). Przekonanie to potwierdza wynik badania haplotypu jednego ze współczesnych męskich członków rodziny (patrz: "Haplotyp Piotrowskich ze Strachociny - czego dowodzi"). Wynika z niego że strachoccy Piotrowscy pochodzą z terenów dzisiejszej Białorusi (gdzie mieszkał kniaź Iwaszko) i że należą do metapopulacji Uralsko-Jukagirskiej (jak większość Tatarów Wołżańskich).

       Piotrowscy – potomkowie Stefana, byli przez lata jednym z najznamienitszych strachockich rodów. Pod względem liczebności i znaczenia jeszcze w połowie XX wieku ustępowali jedynie innemu strachockiemu rodowi, rodowi Radwańskich. Było ich w tym czasie 35 rodzin tworzących "klany" rodzinne noszące różne przydomki - „imioniska”.


 

       Zmieniło się to w przeciągu kilkudziesięciu zaledwie lat.
       Na progu XXI wieku w Strachocinie pozostało już tylko niewielu Piotrowskich. Reszta opuściła rodzinne gniazdo, kolebkę rodu. Ogromna fala migracyjna uniosła ich i poniosła w szeroki świat.

       Ilu dzisiaj w sumie jest potomków Stefana, Piotrowskich i ich krewniaków o innych nazwiskach, bardzo trudno powiedzieć. Ich migracje trwały nieprzerwanie od ponad dwu już stuleci. Co prawda, nie były tak duże jak ta z drugiej połowy XX wieku, ale powodowały ciągle znaczący „upust krwi”. Bardzo ostrożnie licząc, można przyjąć, że liczba żyjących obecnie wynosi ok. 600 osób. Te 600 osób mieszka w najróżniejszych miejscach, w Polsce, Europie i świecie. Wielu od pokoleń nie zna języka polskiego, języka swoich strachockich przodków. Więzi rodzinne pomiędzy nimi rozluźniły się, a w znacznej ilości wypadków zupełnie zanikły.

       Znalazła się jednak grupka entuzjastów którzy postanowili to zmienić. Korzystając z okrągłej rocznicy rzucili pomysł zorganizowania Zjazdu Potomków Stefana Piotrowskiego, powołali Komitet Organizacyjny Zjazdu, przeprowadzili akcję zbierania adresów. Do sporej części potomków Stefana udało się dotrzeć i zgromadzić ich na Zjeździe. Udział w nim wzięło ok 250 osób, w tym dziesięć osób ze Stanów Zjednoczonych.

       Zjazd miał za zadanie uczcić pamięć protoplasty, jednocześnie dać wszystkim szansę wzajemnego poznania się, odnowienia starych i nawiązania nowych przyjaźni, powspominania dawnych dziejów rodu, słowem – przyczynić się do większej integracji rodzinnej. Dla wielu zamiejscowych był on także okazją do poznania rodowego gniazda Piotrowskich - Strachociny.
       Zaowocował też powstaniem naszego Stowarzyszenia

 

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna
  
Franciszek "Błażejowski"-Piotrowski     Prezes
Waldemar Berbeć-Piotrowski        I Wiceprezes
Jan Klimkowski     II Wiceprezes
Bożena Piotrowska „Spod Stawiska”
Przemysław Piotrowski
Łukasz Berbeć-Piotrowski
Marek Piotrowski „Spod Mogiły”
Józef Radwański
ks. Kazimierz Piotrowski   Przewodniczący
Bronisław Piotrowski    Zastępca Przewodniczącego
Bogumiła Moskal Sekretarz
    
  
  
  
  

 
Siedziba Stowarzyszenia
 
Strachocina k/Sanoka, Lokal w budynku Klubu "Górnik Strachocina"
 
Adres pocztowy
 
Stowarzyszenie Piotrowskich ze Strachociny
c/o Klub "Górnik Strachocina"
Strachocina (Stadion)
38-508 Sanok
woj. podkarpackie
 
Kontakt via Internet
 
whpiotrowski@op.pl - Władysław Piotrowski
alej-selam@wp.pl - Tadeusz Piotrowski
 
 
 
 
Witryną Stowarzyszenia administrują:
 
alej-selam@wp.pl - Tadeusz Piotrowski (Gdańsk)
pppiotrow@wp.pl - Przemysław Piotrowski (Gdańsk)