REGULAMIN
STOWARZYSZENIA PIOTROWSKICH ZE STRACHOCINY

 

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Piotrowskich ze Strachociny, w dalszych postanowieniach Regulaminu nazywane będzie Stowarzyszeniem.
 
§2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem zwykłym w rozumieniu art. 40. ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, zrzeszającym osoby fizyczne, potomków Stefana Piotrowskiego ze Strachociny i ich małżonków.
 
§3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Strachocina k/Sanoka w woj. podkarpackim.
 
§4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Dla realizacji celów regulaminowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 
§5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Nie posiada osobowości prawnej. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Regulaminu.
 
§6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.

ROZDZIAŁ II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska potomków Stefana Piotrowskiego ze Strachociny w Ziemi Sanockiej, krzewienie wiedzy historycznej o Podkarpaciu, rozbudzanie patriotyzmu lokalnego, udział w działaniach na rzecz odrodzenia i zachowania etosu szlachty zagrodowej Podkarpacia, propagowanie walorów turystycznych Podkarpacia.
 
§8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
      a) organizację zjazdów, konferencji, spotkań dyskusyjnych i odczytów,
      b) działalność edytorską, w tym wydawanie cyklicznego biuletynu,
      c) zbieranie i opracowywanie materiałów dotyczących historii rodzinnej, historii Strachociny i Podkarpacia,
      d) utworzenie i prowadzenie archiwum rodowego,
      e) organizację pomocy finansowej i materialnej dla członków Stowarzyszenia będących w potrzebie,
      f) opiekę nad Izbą Pamięci w Strachocinie k/Sanoka, konserwację jej zbiorów i ich powiększanie,
      g) organizację wycieczek krajoznawczych i obozów,
      h) współpracę z samorządem gminnym i wiejskim oraz szkołą i innymi organizacjami w zakresie tematyki statutowej.

ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne - potomkowie Stefana Piotrowskiego ze Strachociny k/Sanoka, żyjącego w latach 1667 - 1757, zarówno w linii męskiej jak i żeńskiej, i ich małżonkowie, którzy złożą deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami Stowarzyszenia na wniosek ich ustawowych przedstawicieli. Nie mogą oni brać udziału w głosowaniach na zebraniach członków i nie mają ani czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
Członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
§10. Członkiem Stowarzyszenia zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 
§11. Członkowie mają prawo:
      a) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia (z wyjątkiem małoletnich wymienionych w §9.),
      b) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
      c) brać udział w zebraniach, spotkaniach oraz wszystkich innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
      d) zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.
 
§12. Członkowie mają obowiązek:
      a) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
      b) przestrzegać regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 
§13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
      a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
      b) wykluczenia przez Zarząd:
            • z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
            • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) śmierci członka,
 
§14. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV - WŁADZE STOWARZYSZENIA

§15. Władzami Stowarzyszenia są:
      a) Walne Zgromadzenie Delegatów,
      b) Zarząd,
      c) Komisja Rewizyjna.
 
§16. Kadencja władz.
      a) Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wynosi pięć lat.
      b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
 
§17. Decyzje wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić głosowanie pocztą lub za pomocą elektronicznych nośników informacji.
 
§18. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Delegatów biorą udział:
      a) z głosem stanowiącym – delegaci i Zarząd Stowarzyszenia,
      b) z głosem doradczym – pozostali członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście.
 
§19. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 
§20. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów zwyczajne jest zwoływane raz na pięć lat przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 3 miesiące przed terminem posiedzenia.
 
§21. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 
§22. Jeżeli w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów bierze udział mniej niż 1/3 ogólnej liczby delegatów Zarząd może wyznaczyć drugi termin posiedzenia co najmniej 24 godziny po pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zgromadzenie Delegatów może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
Głosowanie jest jawne. Na żądanie 1/5 zebranych, uprawnionych do głosowania, zarządza się głosowanie tajne.
W wypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos prezesa Zarządu.
 
§23. Delegaci wybierani są przez grupy członkowskie, w liczbie jeden delegat na 5 członków, co najmniej 30 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Termin wyborów wyznacza Zarząd.
Liczbę członków grupy, stanowiącą podstawę obliczenia liczby wybieranych przez grupę delegatów, zaokrągla się w górę do pełnych piątek.
Wybory delegatów w grupach organizuje Przewodniczący grupy.
 
§24. Wybory delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym, większością zwykłą, tzn. bez wymogu uzyskania ponad połowy oddanych ważnie głosów, przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków grupy. Jeśli z powodu braku kworum nie dojdzie do wyboru delegatów w grupie, Przewodniczący grupy wyznacza drugi termin zebrania wyborczego co najmniej 7 dni po pierwszym terminie. W drugim terminie wybory odbywają się bez względu na liczbę uczestników zebrania wyborczego.
W przypadku gdy do wyboru delegata nie dojdzie grupę członkowską reprezentuje na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów Przewodniczący grupy lub osoba przez niego upoważniona.
Mandat delegata wygasa w momencie utraty członkostwa Stowarzyszenia.
 
§25. W przypadku konieczności zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów, w posiedzeniu biorą udział delegaci wybrani na ostatnie posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 
§26. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
      a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
      b) uchwalanie zmian regulaminu,
      c) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
      d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
      e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
      f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
      g) uchwalanie budżetu,
      h) uchwalanie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
      i) ustalanie zasad udzielania pomocy ze środków Stowarzyszenia,
      j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
      k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
      l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
      m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 
§27. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 
§28. Członków Zarządu w liczbie co najmniej 9 powołuje Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, tzn. bez wymogu uzyskania ponad 50% ważnie oddanych głosów.
 
§29. Zarząd składa z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu. Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków. Wybory są tajne, rozstrzygane zwykłą większością głosów (bez potrzeby uzyskania więcej niż 50% ważnie oddanych głosów). Pierwszemu posiedzeniu nowego Zarządu, do czasu wyboru Prezesa, przewodniczy najstarszy wybrany członek Zarządu.
 
§30. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 
§31. Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu reprezentuje Zarząd na zewnątrz.
 
§32. Do kompetencji Zarządu należą:
      a) realizacja celów Stowarzyszenia,
      b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
      c) składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia
      d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
      e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
            f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
      g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
      h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
      i) przyjmowanie i skreślanie członków,
      j) określanie ilości delegatów wybieranych przez poszczególne grupy członkowskie na Walne Zgromadzenie,
      k) podejmowanie wszystkich decyzji, niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
 
§33. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zgromadzenie Delegatów w trybie określonym w §28.
 
§34. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza. Wybory osób funkcyjnych przeprowadza Komisja Rewizyjna we własnym gronie w trybie określonym w §29.
 
§35. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
      a) kontrolowanie działalności Zarządu,
      b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
      c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz zebrania Zarządu,
      d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
      e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
 
§36. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V - MAJĄTEK I FUNDUSZE

§37. Majątek Stowarzyszenia powstaje z dobrowolnych składek członkowskich,
 
§38. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 
§39. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§40. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 
§41. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI - GRUPY CZŁONKOWSKIE

§42. Stowarzyszenie zorganizowane jest w grupach członkowskich. Grupy członkowskie nie są terenowymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
Grupy członkowskie tworzone są przez Zarząd na wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia. Do wniosku powinien być załączony protokół zebrania założycielskiego.
 
§43. Organami grupy członkowskiej są:
      a) Walne Zebranie Członków,
      b) Przewodniczący grupy.
 
§44. Walne Zebranie Członków grupy
      a) wybiera i odwołuje Przewodniczącego grupy,
      b) występuje z wnioskami do władz Stowarzyszenia,
      c) podejmuje uchwały we wszystkich sprawach grupy,
      d) podejmuje uchwały w innych sprawach przedstawionych przez Przewodniczącego grupy lub przez członków grupy,
      e) wybiera delegatów na Walne Zgromadzenie,
      f) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu grupy.
 
§45. Uchwały Walnego Zebrania Członków grupy zapadają większością zwykłą w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków grupy na posiedzeniach w pierwszym terminie i niezależnie od ilości obecnych na posiedzeniach w drugim terminie.
 
§46. Pracami grupy kieruje jego Przewodniczący wybierany przez Walne Zebranie Członków spośród członków, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, tzn. bez wymogu uzyskania ponad 50% ważnie oddanych głosów. Pierwsze posiedzenie Walnego Zebrania Członków grupy i wybory Przewodniczącego prowadzi najstarszy członek grupy.
 
§47. Przewodniczący może upoważniać innych członków grupy do reprezentowania grupy w określonym zakresie.
 
§48. Do obowiązków Przewodniczącego należy przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia rocznych sprawozdań z działalności grupy.

ROZDZIAŁ VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§49. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów kwalifikowaną większością głosów - (2/3), przy obecności co najmniej połowy delegatów.
 
§50. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 
§51. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.