Logo Towarzystwa
Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej

| HISTORIA | STATUT |


Z historii Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej:

W latach 1904 - 1939 w Sanoku istniało Towarzystwo Upiększania Miasta Sanoka.
Tablica ufundowana w 1909 r. przez TUMS W mieście ciągle jeszcze można natknąć się na ślady jego działalności. Zdjęcie obok pokazuje ufundowaną przez TUMS (w 1909 r.) tablicę poświęconą "Pamięci Ksawerego Krasickiego i towarzyszy za bohaterski czyn przy ostatniej obronie zamku sanockiego w czerwcu 1809 r."

Nawiązując do tej tradycji, w roku 1964, w okresie przygotowań do obchodów 800-lecia Sanoka powołano Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka (TRUMS).

W Statucie TRUMS tak określono program nowotworzonej organizacji:
Celem Towarzystwa jest szerzenie wiadomości historycznych o Sanoku i życiu sanockim, ochrona zabytków, zakładanie parków i zieleńców oraz troska o wszechstronny rozwój miasta Sanoka i okolic pod każdym względem przy wykorzystaniu wszelkiej działalności gospodarczej oraz czynów społecznych, a to w ramach obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Komitet Obchodów 800-lecia Sanoka wystąpił również z inicjatywą wydawania Rocznika Sanockiego.
Jego wydawcą został właśnie TRUMS.
Na pierwszego przewodniczącego Sekcji Wydawniczej powołano mgr Józefa Stachowicza, polonistę z Gimnazjum Męskiego.
Pierwszy tom Rocznika ukazał się w 1963, drugi w 1967, trzeci w 1971, dalsze w latach 1970.tych i 1980.tych.

Tablica ufundowana w 2004 Po roku 1989 pracami Towarzystwa Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka kierował (po powrocie do Sanoka z Wybrzeża) Zbigniew Koziarz.
Z jego inicjatywy w 1992 uchwalono nowy Statut
W roku 2000 zmieniono nazwę Towarzystwa na obecnie obowiązującą (Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej).

Zdjęcie obok pokazuje tablicę na budynku Rady Miasta (przy Wielkim Rynku) ufundowaną z okazji 100 rocznicy powołania Towarzystwa (są na niej jego obydwie nazwy).

W roku 2013 zmieniono Statut, wyjątki z obecnego zamieszczamy poniżej.


Obecne władze Stowarzyszenia:

Towarzystwo ma trzy koła Zamiejscowe: w Warszawie, we Wrocławiu i nasze, w Trójmieście

Towarzystwo ma adres:
ul. Reymonta 4
38-500 Sanok

Ma też witrynę internetową: http://www.tpsizs.sanok.pl/


O historii TRiUMS obszernie pisze w "Roczniku Sanockim VII" z 1995 ówczesny Przewodniczący kol. Zbigniew Koziarz w (zamieszczonym tu) artykule zatytułowanym:
Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka (1904 — 1994)Wyjątki ze statutu Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej:

§ 1.

Towarzystwo nosi nazwę "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SANOKA I ZIEMI SANOCKEIJ", dalej w treści statutu określane jest także, jako Towarzystwo lub TPSiZS. Jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, które wcześniej działało pod nazwami: od 15 grudnia 1904 r., jako Towarzystwo Upiększania Miasta Sanoka, od 25 lipca 1934 r., jako Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sanockiej i od 10 sierpnia 1964 r., jako Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. Łączą te Towarzystwa tożsame cele i zadania ujęte w prawomocnych statutach, a także ci sami członkowie, sanoczanie, którzy wielopokoleniowo te Towarzystwa powoływali do życia i organizowali ich działalność. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej jest Towarzystwem samodzielnym, samorządnym i apolitycznym, kładącym nacisk na patriotyczne wychowanie obywatelskie służące rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej, pielęgnującym dziedzictwo kulturowe oraz polską tożsamość narodową.
Towarzystwo może współdziałać przy stwarzaniu warunków dla rozwoju kultury mniejszości narodowych w regionie.

(...)

§ 3.

Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej jest Towarzystwem społeczno-kulturalnym o poszerzonym zakresie działalności związanej z gospodarczym i turystycznym rozwojem miasta Sanoka, Powiatu Sanockiego i Ziemi Sanockiej; zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Towarzystwo zrzesza ludzi zainteresowanych pięknem i rozwojem miasta Sanoka, Powiatu Sanockiego i Ziemi Sanockiej.

(...)

§ 11.

Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej jest kontynuatorem i spadkobiercą idei, celów, zadań i wartości materialnych poprzednich Towarzystw jak w §1 statutu, a szczególnie w sposób bezpośredni Towarzystwa Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. Wszystkie uprawnienia, zobowiązania i zawarte umowy Towarzystwa Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka zachowują swą ważność i są obowiązujące dla Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, w tym również odznaka honorowa "Zasłużony dla Sanoka" według wzoru z 1995r. Pozostają też ci sami członkowie, finanse, wartości materialne, lokal i Zarząd do wyborów w normalnym trybie w roku 2000.

(...)

Koła Towarzystwa

§ 36

Zamiejscowe Koła Towarzystwa mogą być powoływane na pisemny wniosek, co najmniej 15 członków. Koła powinny mieć określone i wypracowane cele dla realizacji, których są powoływane.
2. Zakres działalności Kół winien być określony na piśmie. Koła w swej działalności kierują się Statutem, regulaminami, uchwałami Walnego Zebrania i Zarządu Towarzystwa. Koła mogą uzyskiwać osobowość prawną.
3. Koła wybierają - na okres 4 lat do reprezentowania i prowadzenia spraw - przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zebrania Kół odbywają się wg potrzeb. Z zebrań spisywane są protokoły podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza. Koła utrzymują roboczy kontakt z Zarządem Towarzystwa.
4. Członkowie Koła są członkami TPSiZS i podlegają postanowieniom niniejszego Statutu. Nowi członkowie Kół wypełniają deklarację i są przyjmowani przez Zarząd Towarzystwa w Sanoku po zaopiniowaniu przez Zarząd Koła. Zarząd TPSiZS wydaje im legitymacje.
5. Zebrane składki za zgodą Zarządu Towarzystwa Koła mogą zatrzymać do własnej dyspozycji z przeznaczeniem na cele statutowe. Z wydatkowanych środków Zarząd Koła składa informację Zarządowi Towarzystwa.”
6. Koła działają na podstawie regulaminu Kół TPSiZS zatwierdzonego przez Zarząd Towarzystwa.
7. W przypadku nie przestrzegania Statutu, uchwał Walnego Zebrania i Zarządu, lub działania na szkodę Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa może rozwiązać Koło. Członkowie rozwiązanego Koła oddają do Zarządu legitymacje i odznaki Towarzystwa, a Zarząd Koła przekazuje protokolarnie wszelkie dokumenty, pieczątkę i pieniądze.
8. Od decyzji Zarządu dotyczącej rozwiązania Koła - można odwołać się do Walnego Zebrania Towarzystwa na piśmie w ciągu 1 miesiąca od daty doręczenia decyzji przez Zarząd Towarzystwa.
9. Koła Towarzystwa mogą używać pieczątki podłużnej o treści np.: Wrocławskie Koło Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, miejscowość i adres siedziby Koła. Pieczątkę przesyła Zarząd Towarzystwa w Sanoku. Pieczątka ta służy do celów wewnętrznych. Sprawy Koła w instytucjach i urzędach załatwia Zarząd Towarzystwa z Sanoka.
10. Jeden raz w roku przed lub na Walne Zebranie Członków przewodniczący Kół zamiejscowych za przejazd do Sanoka mogą uzyskać zwrot kosztów podróży i jedną dietę wg ogólnie przyjętych zasad, jeżeli Zarząd Towarzystwa w Sanoku ma na to pieniądze.


Pełny tekst Statutu w witrynie Towarzystwa w zakładce STATUT

Ostatnia aktualizacja: 2016.

do strony głównej