Dla Koła Sanoczan w Gdyni

Oświadczenie

      Inicjatorem założenia Koła Sanoczan w Gdyni był inż. Gabriel Groch.
      Dyskusje na ten temat trwały przez całe lata 70-te i obejmowały one szerokie grono mieszkających na Wybrzeżu Sanoczan. Przejście na emeryturę w 1976 roku inż. G. Grocha bardzo ożywiło ten temat, spotkania i dyskusje, również z udziałem władz Sanoka bardzo skonkretyzowały się.
      Zasadniczą trudność założenia takiego koła stanowił brak uregulowań prawnych. TRUMS w Sanoku nie miał w statucie możliwości powoływania kół poza terenem Sanoka. Ustaliliśmy z inż. G. Grochem, że bazować będziemy na potrzebie pomocy młodym ludziom z Sanoka, którzy chcieliby przyjechać do Gdyni i rozpocząć pracę lub naukę w instytucjach i uczelniach związanych z morzem. Aby pomagać tym młodym ludziom trzeba się spotykać i takie te spotkania miały być.
      Wiosną 1977 r. kol. Edmund Ziarkiewicz przeprowadził rozmowy z Dyrekcją PLO, która poparła ten projekt, tym bardziej, że od kilku lat pod kierownictwem PLO pływał statek m/s Sanok. W maju 1977 r. ja przeprowadziłem rozmowy w Dowództwie Marynarki Wojennej, w wyniku których Z-ca D-cy Mar. Woj. d/s liniowych gen. bryg. Henryk Rzepkowski wyraził zgodę na taką pomoc i nasze spotykanie się dla załatwiania spraw w tym zakresie.

      W dniu 27 maja 1977 w kawiarni „Polonia” w Gdyni przy Skwerze Kościuszki spotkaliśmy się w trzech: inż. G. Groch, kol. Edmund Ziarkiewicz i ja, kmdr Zbigniew Koziarz. Każdy z nas przedstawił co załatwił i uzgodnił i uznaliśmy, że możemy przystąpić do realizacji zadania.
      W najbliższych dniach udałem się z inż. G. Grochem do PLO i tam po przedstawieniu sprawy Naczelnik Wydziału Ogólnego pan Henryk Sikorski dał polecenie kierownikowi „Interclubu” w Gdyni, kawiarni zamkniętej podlegającej PLO, aby umożliwić Kołu Sanoczan reprezentowanemu przez inż. Gabriela Grocha i kmdr Zbigniewa Koziarza spotykanie się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00 lub w razie potrzeby częściej po uprzednim zgłoszeniu.
      Po takim załatwieniu nas przez PLO udałem się osobiście do Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Miasta w Gdyni i przedstawiłem tę inicjatywę powołując się na wszelkie niezbędne uzgodnienia z Dyrekcją PLO, Dowództwem Marynarki Wojennej i władzami miasta w Sanoku.
     Po telefonicznym sprawdzeniu przedstawionych uzgodnień uzyskałem zezwolenie na spotykanie się. Wydział Spraw Wewnętrznych UM spisał moje dane, adres, telefony kontaktowe i uczynił mnie odpowiedzialnym za przebieg i prawidłowość tych spotkań, aby dotyczyły one tylko tematów, dla których uzyskały zezwolenie i zostały powołane.
      Pierwsze spotkanie Sanoczan w Gdyni w „Interclubie”, kawiarni zamkniętej podległej PLO odbyło się w pierwszy czwartek m-ca września 1977.

      Reasumując przedstawione fakty oraz zakres i wagę spraw załatwionych dla powołania i organizacji Koła Sanoczan w Gdyni przez trzy osoby:
          1. inż. Gabriela Grocha
          2. kol. Edmunda Ziarkiewicza
          3. kmdr Zbigniewa Koziarza
      oraz zakres odpowiedzialności przed władzami za dalszą działalność i funkcjonowanie Koła Sanoczan w Gdyni uważam, że te trzy osoby są rzeczywistymi założycielami Koła Sanoczan w Gdyni, a datą początku działalności jest 27 maja 1977 r., dzień zakończenia podstawowych uzgodnień z odpowiednimi władzami.

(nieczytelny podpis)   
kmdr Zbigniew Koziarz

Gdynia, 3 września 2015 r.


do strony głównej

Ostatnia zmiana tej strony: wrzesień 2015 r.